Secțiunea I – DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Denumirea partidului

 • Denumirea integrală a partidului este „Partidul Câmpina Curată”.
 • Denumirea prescurtată a partidului este

Art.2.

 • Partidul Câmpina Curată este persoană juridică de drept public, înființată prin asocierea cetățenilor români cu drept de vot, care participă în mod liber la formarea și exercitarea voinței lor politice, îndeplinind o misiune publică garantată de Constituție.
 • Partidul Câmpina Curată își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile Constituției Române, a Legii Partidelor Politice numărul 14/2003 republicată în iunie 2015 („Legea numărul 14/2003”), precum și a prevederilor prezentului Statut și a documentelor întocmite pe baza acestuia.

Art.3. Semnul partidului

 • Semnul permanent al Partidului Câmpina Curată este reprezentat din logotipul „Partidul Câmpina Curată”, denumirea oficială, scrisă cu fontul Montserrat, însoțit de abrevierea „PCC”, în care zona superioară a literei „P” reprezintă un drum stilizat. Codurile de culoare sunt

Verde PPC (în sistem CMYK): 77%C, 32%M, 72%Y, 17%K

 • Semnul electoral al partidului este identic cu semnul permanent.
 • Reprezentarea grafică alb-negru și color a semnului permanent este prezentată în Anexa numărul 1, parte integrantă a prezentului Statut.
 • Semnul permanent poate fi schimbat cu minimum șase luni înainte de data alegerilor de către organele competente ale partidului, conform Statutului și în conformitate cu legile în vigoare.
 • Sloganul partidului este „Împreună pentru Câmpina”
 • Toate materialele grafice și documentele oficiale ale PCC, includ semnul permanent al partidului și culorile stabilite prin Statut.

Articolul 4. Sediul

(1) Sediul PCC este în municipiul Câmpina, str. Bobâlna, numărul 57-63, nr. Cad. 20079, clădirea C1, județul Prahova.

(2) Sediul PCC poate fi schimbat în baza Deciziei Președintelui partidului.

Secțiunea II – SCOP, PRINCIPII ȘI OBIECTIVE

Articolul 5. Principiile și valorile PCC

 • Partidul Câmpina Curată are o orientare politică de centru, având doctrina eco-social-liberalistă.
 • Toate acțiunile noastre sunt guvernate de respectul față de legile statului, moralitate și legile bunului simț.
 • Principiile libertății, ale inițiativei private, ale competitivității, onestității, competenței și meritocrației stau la baza tuturor acțiunilor noastre.
 • Credem că fiecare cetățean trebuie să aibă un cuvânt de spus în luarea deciziilor care îl privesc și vom lucra pentru a înlesni participarea cetățeanului la toate deciziile guvernării locale.
 • Credem că principalul mijloc de modernizare și ridicare a nivelului de trai îl constituie coeziunea și solidaritatea tuturor categoriilor sociale și efortul comunității, prin valorificarea potențialului local, prin ridicarea nivelului de educație și încurajarea inițiativei antreprenoriale și a capitalului local.
 • Credem că trebuie să creștem gradul de conștientizare a importanței echilibrului ecologic, a folosirii judicioase a resurselor și a folosirii energiei verzi.

Art. 6. Obiectivele

În activitatea sa, Partidul Câmpina Curată urmărește numai obiective politice, promovează valorile și interesele naționale, pluralismul politic și principiile democrației constituționale. În conformitate cu prevederile prezentului Statut și ale Programului său Politic, PCC acționează în principal pentru realizarea următoarelor obiective:

 • Promovarea moralității. Dorim Câmpina curată la propriu și moral.
 • Promovarea competenței, coeziunii sociale, a civismului și a dialogului permanent.
 • O administrație publică locală eficientă, depolitizată și competentă.
 • O administrație publică locală transparentă, care să implice cetățenii în luarea deciziilor.
 • Implicarea în procesul de modernizare a orașului și responsabilizarea elitelor, a comunității de antreprenori locali, a societății civile.
 • Atragerea de investiții și fonduri europene.
 • Promovarea și implementarea proiectelor de regenerare urbană, aducerea infrastructurii urbane și a sistemului de transport la nivel European.
 • Dezvoltarea sistemului local de educație și adaptarea lui la necesitățile reale ale vieții sociale și a pieței muncii locale.
 • Sprijinirea unităților sanitare și eficientizarea resurselor alocate sistemului medical local.
 • Dezvoltarea de programe sustenabile de asistență și protecție socială.
 • O dezvoltare echilibrată a tuturor cartierelor orașului.
 • Dezvoltarea economică durabilă, cu protejarea mediului și stimularea valorificarii la maxim a potențialului energetic verde.
 • Promovarea intereselor și valorilor locale, promovarea antreprenorilor locali mari și mici deopotrivă, stimularea participării cetățenilor la viața publică și responsabilizarea civică.
 • Stimularea unui mediu cultural dinamic, reabilitarea și protejarea patrimoniului cultural local, creșterea gradului de participare la actul de cultură.

În realizarea obiectivelor sale, PCC desfășoară următoarele activități:

– promovează dialogul permanent cu structurile societății civile și cu mediul de afaceri, reprezentanți ai cultelor, ai organizațiilor neguvernamentale, a sindicatelor legal constituite, pentru elaborarea de proiecte și programe în domeniile social, economic, cultural și politic;

– participă la alegerile locale;

– asigură reprezentare în organismele administrației publice locale;

– editează, realizează și difuzează publicații ori alte materiale proprii;

– acțiuni culturale, umanitare, sportive și de recreere, cu respectarea legilor în vigoare.

 Secțiunea III- MEMBRII

Art.7. Dobândirea calității de membru

Poate deveni membru al PCC, orice persoană cu drept de vot care a împlinit vârsta de 18 (optsprezece) ani, fără nicio discriminare și care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • nu este membru înscris în alt partid politic;
 • aderă la statutul și programul politic al PCC și vrea să își aducă aportul și contribuția la promovarea și aplicarea în practică a obiectivelor PCC;
 • este apreciat și cunoscut ca un cetățean onest și competent, cu o bună reputație în comunitate;
 • nu a săvârșit abuzuri în funcții publice sau politice;
 • nu are interdicție judecătorească definitivă privind exercitarea drepturilor politice sau cetățenești;
 • nu a fost condamnat pentru infracțiuni de drept comun săvârșite cu intenție, cu excepția cazului în care a fost reabilitat conform legii;
 • nu i s-a stabilit prin hotărâre judecătorească definitivă calitatea de fost colaborator/lucrător al securității, în conformitate cu prevedeile legale în vigoare;
 • nu se află în cazurile de interdicție prevăzute de Legea partidelor politice.

Dobândirea calității de membru se face în baza unei cereri de adeziune formulată în scris, a unei fișe personale (CV) și a declarației pe proprie răspundere că îndeplinește condițiile de înscriere prevăzute de prezentul Statut și Legea partidelor politice, depuse la sediul PCC. În cazul în care solicitantul a deținut în trecut calitatea de membru al unui alt partid politic, va face mențiune despre acest fapt în cererea de înscriere.

Biroul Politic Permanent va analiza cererea și o va aproba sau respinge, prin decizie motivată, în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Membrii admiși vor fi înregistrați în Registrul Membrilor PCC, în termen de maxim 3 zile de la data rămânerii definitive a deciziei BPP.

Membrii admiși trebuie să își păstreze pe toată perioada în care sunt membri ai PCC starea de îndeplinire a criteriilor de admitere în partid.

Decizia de respingere, motivată în scris de BPP, se comunică solicitantului în termen de 7 zile de la pronunțare, la adresa indicată în cererea de înscriere sau pe cale electronică la adresa comunicată de acesta. Împotriva deciziei de respingere, solicitantul poate formula contestație în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Contestația se va judeca de Comisia de Etică și Arbitraj.

 Art. 8. Pierderea calității de membru

Calitatea de membru se pierde prin:

 1. demisie, ca expresie a voinței liber exprimate. Cererea scrisă se depune la sediul PCC, retragerea având efect imediat de la data cererii.
 2. excludere din partid și radiere din Registrul Membrilor, în cazul în care nu mai îndeplinește condițiile de la momentul aderării, respectiv :
 • înscrierea într-un alt partid politic;
 • aderarea sau susținerea publică a altui partid/formațiune politică sau altă doctrină politică;
 • condamnare penală definitivă pentru infracțiuni săvârșite cu ințentie;
 • stabilirea printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă a calității de colaborator/lucrător al Securității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • interzicerea exercitării drepturilor politice și cetățenești prin hotărâre judecătorească definitivă;
 • încălcarea prevederilor Statutului și a Regulamentelor și hotărârilor statutare

Propunerea de retragere a calității de membru al PCC poate veni din partea oricărui membru al Biroului Politic Permanent care poate proba respectiva încalcare. Dacă persoana în cauză nu poate proba contrariul, propunerea este aprobată în prima ședința a BPP.

 1. Membri PCC pot fi suspendați sau se pot autosuspenda din calitatea de membru. Pe perioada suspendării, acesta nu poate exercita drepturile sale ce decurgeau din calitate de membru, păstrând obligația respectării îndatoririlor ce îi revin potrivit prezentului Statut.

 Art. 9. Drepturile și obligațiile membrilor PCC

(l) Membrilor PCC le revin următoarele drepturi:

 1. a) să aibă inițiativă politică, să iși exprime opiniile politice în cadrul forurilor partidului;
 2. b) să participe și să voteze la lucrările Adunărilor Generale și în cadrul ședințelor organelor PCC din care face parte;
 3. c) să aleagă și să fie aleși în organele PCC de conducere, arbitraj și control, potrivit prezentului Statut și a Regulamentelor adoptate la nivelul PCC;
 4. d) să propună și să fie propuși pe listele de candidați ale PCC în condițiile legii și ale prezentului Statut;
 5. e) să beneficieze de sprijin și de consultanță din partea PCC atunci când drepturile și libertățile sale sunt încălcate de către terți (instituții și autorități publice, persoane fizice sau juridice de drept privat);
 6. f) să demisioneze cu efect imediat;
 7. g) să se autosuspende motivat pe perioada limitată din calitate de membru.

(2) Membrii PCC au următoarele obligații:

 1. a) să cunoască și să respecte statutul PCC, regulamentele, precum și orice acte de decizie (în ordinea importanței lor);
 2. b) să cunoască Programul partidului, doctrina și principiile PCC, să promoveze și să apere opțiunile politice ale partidului, să respecte legea;
 3. c) să îndeplinească și să respecte hotărârile organismelor de conducere și de control/arbitraj;
 4. d) să participe la activitățile desfașurate de PCC și de forurile din care fac parte;
 5. e) să se abțină de la orice comportamente sau manifestări contrare intereselor partidului, să aibă în general o conduită civică demnă și morală;
 6. f) să nu exprime public luări de poziție împotriva deciziilor sau hotărârilor statutare ale PCC;
 7. g) să nu aducă prejudicii materiale sau de imagine PCC;
 8. h) să îndeplinească mandatul primit în numele partidului la exercitarea funcțiilor în care au fost aleși sau desemnați cu demnitate, competență și cinste și să pună în practica programele și politicile publice asumate de partid;
 9. i) să susțină candidații partidului desemnași de organismele competente, pentru a ocupa o funcție publică ce se dobândește prin alegere sau numire;
 10. j) să păstreze confidențialitatea asupra tuturor informațiilor și documentelor cu caracter intern.
 11. k) să plătească cotizatia de membru. Nivelul cotizației se stabilește prin decizia BPP;
 12. l) orice altă îndatorire prevăzută în prezentul Statut.

Art.10. Sancțiuni

În cazul încălcării prevederilor Statutului, a obligațiilor prevăzute de art.9 (2) și a oricărei hotărâri luată la nivelul organelor statutare, membrii PCC răspund disciplinar.

Sancțiunile care pot fi aplicate disciplinar sunt următoarele:

 1. atenționare;
 2. avertisment scris;
 3. suspendarea pe anumite termene a unor drepturi sau prerogative din interiorul partidului, inclusiv din funcțiile deținute;
 4. suspendarea pe anumite termene a calității de membru al PCC; în cazul arestării preventive, suspendarea se aplică de drept;
 5. demiterea din funcțiile deținute în cadrul partidului;
 6. retragerea sprijinului politic pentru funcții dobândite prin susținerea partidului;
 7. excluderea din partid.

Demararea acțiunii disciplinare se face în urma sesizării formulate de către oricare membru PCC către Biroul Politic Permanent. Organismele de conducere care pot hotărî sancțiuni, se pot sesiza și din oficiu. Comisiile se vor convoca în termen de cel mult 15 zile de la data sesizării constatării încălcării.

Sancționarea membrilor PCC care nu ocupă funcții la niciun nivel, în interiorul sau exteriorul partidului, alese sau numite, se decide de către o comisie formată din 3 membri numiți din rândul Biroului Politic Permanent.

Sancționarea membrilor care ocupă funcții la nivelul partidului de conducere/control/arbitraj sau exteriorul partidului, alese sau numite, se decide de către o comisie formată din 5 membri numiți din rândul Biroului Politic Permanent.

În toate cazurile Președintele partidului este membru de drept în comisiile formate.

Comisiile se pronunță asupra sesizărilor privitoare la posibile fapte săvârșite de membrii partidului în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării sesizării sau a sesizării din oficiu, cu respectarea dreptului la opinie și a dreptului la apărare a celor in cauză.

Membri partidului sancționati sau cei care au făcut sesizarea, pot contesta decizia pronunțată la organele de arbitraj constituite la nivelul partidului, în termenul de decădere de 15 zile de la comunicarea deciziei de sancționare. Decizia pronunțată în apel este definitivă. Hotărârile se iau cu votul majorității voturilor membrilor și devin obligatorii.

Pierderea calității de membru stabilită ca masură disciplinară are loc dupa trecerea termenului de contestare a deciziei de excludere sau după respingerea contestației. În toate cazurile, începând cu data deciziei de excludere, membrul PCC este suspendat de drept.

 Secțiunea IV – STRUCTURA

Art.11. Structura organizatorică

Partidul Câmpina Curată este organizat și funcționează la nivelul Municipiului Câmpina.

PCC poate înființa filiale sau alte structuri de organizare prin decizie a Biroului Politic Permanent. Organizațiile vor funcționa pe baza regulamentelor proprii, aprobate de forurile lor de conducere, cu respectarea prevederilor prezentului Statut. Aceste regulamente vor fi supuse în prealabil aprobării BPP.

Secțiunea VORGANISME DE CONDUCERE ȘI CONTROL

Art.12. Organismele de conducere ale Partidului Câmpina Curată. sunt:

– Adunarea Generală a Membrilor;

– Biroul Politic Permanent;

– Președintele PCC.

Art.13. Adunarea Generală a Membrilor

Adunarea Generală a Membrilor este organul suprem de conducere și decizie al PCC. Adunarea este compusă din toți membrii PCC și se întrunește o dată la 4 ani în ședință ordinară și ori de câte ori este nevoie, în ședința extraordinară.

Convocarea Adunării Generale a Membrilor se face la propunerea Președintelui partidului, de către BPP care stabilește data, locul și ordinea de zi sau la propunerea a cel putin 1/3 din totalul membrilor partidului. Pentru ședinta ordinară, convocarea se face cu cel putin 30 de zile înainte, iar pentru ședința extraordinară, cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea adunării.

Adunarea Generală a Membrilor este legal constituită dacă sunt prezenți 50% plus 1 din totalul membrilor PCC. Dacă la prima convocare nu s-a atins cvorumul de 50% plus 1 din totalul membrilor, se va efectua o nouă convocare în maximum 3 zile.  Ședința Adunării Generale a Membrilor va fi valabilă indiferent de cvorumul prezent la data celei de-a doua convocări.

Art. 14. Adunarea Generală a Membrilor are următoarele atribuții:

 • Dezbate și se pronunță asupra raportului de activitate prezentat de Biroul Politic Permanent;
 • Adoptă și modifică Statutul și Programul Politic al PCC, în urma propunerilor Biroului Politic Permanent;
 • Alege și revocă prin vot secret, Președintele, vicepreședintii, Comisia de Etică și Arbitraj, Cenzorul;
 • Adoptă hotărâri cu putere de legi pentru toți membrii PCC;
 • Aprobă în baza avizului BPP, reorganizarea PCC, fuziunea PCC cu alt partid politic și tipul de fuziune;
 • Decide asupra autodizolvarii PCC, dacă este cazul;
 • Orice alte atribuții prevăzute de Statutul Partidului Câmpina Curată sau date de lege în sarcina sa.

Art. 15. Biroul Politic Permanent

Biroul Politic Permanent (BPP) este organismul executiv al PCC. Biroul Politic Permanent este format din Președintele partidului, vicepreședinți, secretar general, trezorier. Mandatul BPP este de 4 (patru) ani.

Biroul Politic Permanent se întrunește ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin o dată pe lună, la convocarea Președintelui partidului sau a minim 1/3 (o treime) din membrii săi. Convocarea se va face cu minim 5 (cinci) zile înainte de data ședinței prin e-mail, fax, sms, scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin orice mijloace de comunicare electronică convenită de membri.

Deciziile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de egalitate, votul Președintelui este hotărâtor.

Pierderea calității de membru PCC sau a funcției alese sau numite, atrage automat dupa sine, pierderea calității de membru în BPP.

Art.16. Biroul Politic Permanent are următoarele atribuții:

 • Exercită conducerea operativă a partidului între ședințele Adunării Generale a Membrilor;
 • Aduce la îndeplinire hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Membrilor;
 • Propune Adunării Generale a Membrilor strategia politică și strategia electorală a PCC, schimbările de statut și program politic;
 • Aprobă sau respinge cererile de adeziune în PCC, în condițiile prevăzute de Statut;
 • Propune aplicarea de sancțiuni împotriva membrilor care dețin funcții de conducere în partid;
 • Coordonează și controlează activitatea structurilor partidului;
 • Hotărăște asupra înființării de filiale și aprobă regulamentele structurilor constituite în cadrul partidului;
 • Înființează comisii și departamente, numește șefii acestora, alege și revocă membrii comisiilor de contestații;
 • Elaborează și aprobă regulamentele interne ale partidului;
 • Rezolvă problemele curente;
 • Aprobă organigrama, la propunerea Secretarului General;
 • Convoacă Adunarea Generală a Membrilor, la propunerea Președintelui, stabilind data, locul și ordinea de zi;
 • Stabilește candidații la alegerile locale;
 • Avizează comasarea cu alte partide și hotărăște asupra participării partidului în alianțe politice electorale;
 • Conduce și coordonează campaniile electorale ale partidului pentru alegeri și numește șefii fiecărei campanii electorale;
 • Administrează patrimoniul și resursele financiare și materiale ale partidului;
 • Elaborează bugetul de venituri și cheltuieli al partidului, la propunerea trezorierului;
 • Avizează consultativ Regulamentele Comisiei de Arbitraj;
 • Propune reorganizarea partidului;
 • Decide în toate problemele a căror rezolvare este urgentă sau nu este reglementată prin statut sau alt regulament al partidului.

Art.17. Președintele Partidului

Președintele este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat al membrilor Partidului Câmpina Curată pentru un mandat de 4 ani și poate fi reînnoit. Mandatul încetează la termen sau înainte de termen, prin demisie, prin pierderea calității de membru sau prin demitere, adoptată cu votul a cel puțin 2/3 (doua treimi) din membrii Adunării Generale.

Art.18. Președintele Partidului are următoarele atribuții:

 • Reprezintă partidul în relațiile cu autoritățile publice, precum și în relațiile cu celelalte persoane fizice și juridice române sau străine;
 • Propune BPP convocarea Adunării Generale a Membrilor și ordinea de zi a acesteia;
 • Prezidează reuniunile Adunării Generale a Membrilor, ale Biroului Permanent Politic și orice comisie sau delegație de negociere;
 • Emite dispoziții și răspunde de punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale a Membrilor și ale Biroului Politic Permanent;
 • Numește și revocă Secretarul General al PCC;
 • Alege trezorierul pe baza competențelor și experienței, dintre candidații care depun cereri scrise către Președinte;
 • Propune motivat, organismului de conducere competent, demiterea din funcție a oricărui membru care deține funcții de conducere în PCC;
 • Propune BPP și votează asupra candidaturilor în funcțiile din administrația locală, dupa avizul primit din partea Comisiei de Etică și Arbitraj;
 • Conduce negocierile politice purtate în numele PCC;

În situația în care Președintele este în imposibilitatea de a-și exercita funcția, din motive obiective și temporare, responsabilitățile acestei funcții se asigură de către un Vicepreședinte desemnat din oricare din vicepreședinții aleși.

Art.19. Vicepreședintii PCC

La prima Adunare Generală ce va avea loc dupa înființarea PCC, membrii Adunării vor hotărî numărul de vicepreședinți ai partidului. Vicepresedinții PCC sunt aleși de Adunarea Generală a Membrilor pentru un mandat de cel mult 4 ani. Vicepreședinții sunt membri de drept ai Biroului Politic Permanent.

Art.20. Vicepreședinților le revin următoarele atribuții:

 • Îndeplinesc atribuții specifice stabilite de Adunarea Generală a Membrilor;
 • Pot prelua, prin mandat dat de Președinte, oricare dintre Atribuțiile Președintelui.

Art.21. Secretarul General

Secretarul General al PCC este numit și revocat de Președintele Partidului pentru o perioda de cel mult 4 (patru) ani de zile. Sectretarul General se subordoneaza Președntelui și BPP. Sectretarul General face parte din Biroul Politic Permanent.

Art.22. Secretarul General are următoarele atribuții:

 • Răspunde de organizarea și buna desfașurare a ședințelor Adunării Generale a Membrilor și ale Biroului Politic Permanent; întocmește procesele-verbale de la lucrările Adunării Generale a Membrilor și ale Biroului Politic Permanent;
 • Este responsabil pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Membrilor și a Biroului Politic Permanent.
 • Ratifică încadrarea sau eliberarea din funcție a personalului salariat;
 • Îndeplinește orice responsabilitate stabilită de Președintele partidului sau BPP.

Art.23. Trezorierul

Trezorierul PCC este numit de Președintele partidului pentru un mandat de cel mult 4 (patru) ani. Mandatul trezorierului poate înceta la termen, sau înaintea termenului, prin demisie sau demitere în condițiile prezentului Statut.

Art.24. Atribuțiile trezorierului:

(1)Răspunde de menținerea și evidența  cotizațiilor și răspunde de gestiunea patrimoniului PCC;

(2)Face parte din Biroul Politic Permanent.

Art.25. Comisia de Etică și Arbitraj

Comisia de Etică și Arbitraj funcționează în cadrul partidului ca organ de jurisdicție, pe baza regulamentului propriu, aprobat de Adunarea Generală a Membrilor.

Comisia de Etică și Arbitraj a PCC are un președinte și  doi vice-președinți. Membrii Comisiei de Etică și Arbitraj se aleg pentru o perioadă de cel  mult 4 (patru)  ani. Niciunul din membri Comisiei nu poate avea alte funcții în cadrul partidului. Președintele comisiei va coresponda cu celelalte structuri de conducere din PCC, va convoca plenul și va propune ordinea de zi a ședintelor.

Art.26. Atribuțiile Comisiei de Etică si Arbitraj

 • Soluționează litigiile legate de diferende între membrii partidului sau între aceștia și conducerea partidului.
 • Soluționează contestațiile privind sancțiunile disciplinare menționate în cap. III Art.10, precum şi contestaţiile de primire în partid.

Art.27. Cenzorul

(1)Cenzorul are următoarele atribuții:

(a) verifică gestiunea partidului;

(b) exercita alte atribuții prevăzute de lege.

Cenzorul prezintă un raport Biroului Politic Permanent și poate solicita includerea pe ordinea de zi a BPP probleme ce țin de activitatea sa.

 Secțiunea VI – ALEGEREA ORGANELOR DE CONDUCERE, DE ARBITRAJ ȘI DE CONTROL. DESEMNAREA CANDIDAȚILOR ÎN ALEGERI

Art.28. Orice membru al partidului poate candida, în condițiile prezentului Statut și a Regulamentelor, la orice funcție din interiorul partidului sau pentru funcțiile din afara acestuia, din administrația locală sau județeană, Parlament, Președinte sau europarlamentar, dupa caz.

Alegerea tuturor funcțiilor de conducere, arbitraj și control de la nivelul PCC se face prin votul secret al participanților la Adunarea Generală a Membrilor partidului sau al organizației.

Art.29. Președintele partidului se alege prin vot secret dintre candidații care și-au depus candidaturile. În situația în care niciun candidat nu a obținut majoritatea voturilor exprimate pentru funcția de Președinte, se desfășoară un al doilea tur de vot, între candidații clasați pe locurile 1 și 2 în primul tur. Aceeași modalitate de vot se aplică și Cenzorului.

Art.30. Vicepreședinții și membrii Comisiei de Etică și Arbiraj, sunt aleși dintre candidații la aceste funcții, în ordine descrescătoare a numărului de voturi obținute în cadrul Adunării Generale a Membrilor.

Art.31. Candidaturile pentru orice funcții la nivel local, național sau european, validate de Președintele partidului și avizate de Comisia de Etică și Arbitraj, sunt înaintate Biroului Politic Permanent. BPP admite sau respinge nominal candidaturile propuse. Respingerea se face motivat și în scris.

 Secțiunea VII – PATRIMONIUL  ȘI SURSELE DE FINANȚARE

Art.32. Patrimoniul Partidului Câmpina Curată este constituit din aportul inițial al membrilor fondatori, ulterior din totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea sa sau dobândite sub orice formă în condițiile legii, ce sunt necesare realizării activității sale politice.

Sursele de finanțare ale PCC provin din:

 • cotizațiile membrilor;
 • donații, legate sau alte liberalități, în condițiile legii;
 • venituri provenite din activități proprii;
 • subvenții de la bugetul de stat, acordate potrivit legii;
 • alte surse, potrivit legii.

Art.33. Cuantumul cotizației se stabilește prin Decizia BPP.

Operațiunile de încasări și plăți se efectuează prin conturi în lei și în valută, deschise, potrivit legii, la bănci cu sediul în România.

Administrarea și gestionarea patrimoniului, închirierea, transmiterea de bunuri și orice alte operațiuni se fac în conformitate cu prevederile statutare și legislația în vigoare.

Activitatea financiar-contabilă este supusă controlului Cenzorului, potrivit legii.

Secțiunea VIII – REORGANIZAREA  PCC ȘI ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII ACESTUIA

Art.34. Partidul Câmpina Curată poate proceda la reorganizarea sa prin fuziune, absorbție, ori divizare totală sau parțială.

Art.35. Partidul Câmpina Curată își încetează activitatea prin:

 1. a) autodizolvare, hotărâtă de Adunarea Generală a Membrilor, cu votul a peste două treimi din numărul membrilor;
 2. b) dizolvare, pronunţată pe cale judecătorească şi prin hotărârea Curţii Constituţionale;
 3. c) constatarea încetării existenţei sale prin inactivitate, de către Tribunalul Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile corespunzătoare din Legea partidelor politice.

Secțiunea IX – DISPOZIȚII FINALE

Art.36. Prezentul Statut se completează de drept cu prevederile Legii partidelor politice numărul 14/2003 republicată.

Art.37. PCC poate iniția și stabili diferite forme de colaborare, asociere, afiliere, realizarea de alianțe electorale cu alte partide atunci cand interesele electorale ale PCC recomandă asocierea în vederea obținerii unor rezultate bune în alegeri.

Art.38. Până la prima Adunare Generală a Membrilor, care va avea loc în termen de maxim 12 (douăsprezece) luni de la data înregistrării în Registrul Partidelor Politice, conducerea partidului va fi asigurată de membrii fondatori, iar Președintele comitetului de inițiativă, domnul Leica Rudolf, va reprezenta Partidul Câmpina Curată în relațiile cu terții.

 

ANEXA 1

SEMNUL PERMANENT AL PARTIDULUI CÂMPINA CURATĂ

ANEXA 2

SEMNUL PERMANENT AL PARTIDULUI CÂMPINA CURATĂ