Partidul Câmpina Curată (P.C.C.), cu sediul în mun. Câmpina, str. Bobâlna nr. 57-63, cladirea C1, nr. cad. 20079, jud. Prahova, (denumit în continuare „Partidul” sau „P.C.C.”) are calitatea de „Operator” de date cu caracter personal în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 (Regulamentul) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și a Legii nr.190/2018.

Politica de Confidențialitate descrie tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm, utilizăm și prelucrăm, modalitatea și scopurile în care le colectăm, temeiul juridic al prelucrării, interesele legitime urmărite de Operator sau de o terță parte, situațiile în care le transferăm, perioada de stocare a datelor cu caracter personal, precum și drepturile pe care dumneavoastră le aveți în privința prelucrării datelor personale.

 1. Ce sunt datele cu caracter personal

 Datele cu caracter personal reprezintă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 1. Categoriile de date prelucrate

În activitatea sa curentă, P.C.C. prelucrează mai multe tipuri de date cu caracter personal, aparținând  mai multor categorii de persoane fizice, printre care, dar fără a se limita la: date ale membrilor și foștilor membri de partid, date ale susținătorilor, simpatizanților, date ale candidaților la angajare, a angajaților și a foștilor angajați, votanților, alegătorilor, persoanelor cu drept de vot care se găsesc pe listele electorale, date ale donatorilor, date ale utilizatorilor site-ului, reprezentanți ai furnizorilor și alte persoane fizice ale căror date sunt colectate și prelucrate în cadrul activităților cu caracter politic.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Date de identificare, cum ar fi: numele și prenumele, data și locul nașterii, copia documentului de identitate, codul numeric personal, serie și număr act de identitate, naționalitate, stare civilă;
 • Date de contact: numărul de telefon fix/ mobil, adresa de domiciliu/ reședință, adresa de e-mail, Facebook ID, dupa caz;
 • Date privind experiența socio – profesională (studii, calificări, experiență, loc de muncă);
 • Date bancare: cont bancar pentru donatori, cotizanți
 • Imaginea dumneavoastră – fotografii, imagini foto/video, dupa caz;
 • Date colectate indirect (ex. IP)
 1. Modalități de colectare a datelor cu caracter personal

Datele personale sunt colectate:

3.1. În mod direct de la Dumneavoastră atunci când vă înregistrați prin intermediul formularelor de adeziune și/sau susținere, când participați la evenimente organizate de P.C.C. sau când realizați tranzacții financiare ce implică relația cu P.C.C. (cotizații, donații, în condițiile legii), cum și atunci când ne contactați pe diverse canale (e-mail, poștă) pentru a ne transmite sugestii, întrebări sau comentarii și a vă transmite răspuns întrebărilor formulate.

 3.2. Alte surse externe care includ: surse publice, spre ex. site-uri web sau pagini de socializare, baze de date publice (Registrul Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice, Monitorul Oficial, portaluri ale instanțelor de judecată etc.) sau Autorități și instituții publice.

 1. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucăm date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Înregistrarea adeziunii dumneavoastră ca membrii ai Partidului Câmpina Curată, în vederea asigurării drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de membru P.C.C.;
 • Înregistrarea ca susținători a P.C.C., pentru a va transmite informări privind campaniile, evenimentele desfășurate de P.C.C. și oportunitățile de voluntariat;
 • Evidența donațiilor și a cotizațiilor pentru susținerea activităților partidului, în conformitate cu legislația in vigoare;
 • Monitorizarea traficului pe site-ul https://partidulcampinacurata.ro;
 • Îndeplinirea obligației legale în relația cu autoritățile;
 • Scopuri statistice (datele fiind anonimizate).

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de P.C.C. doar în scopurile expres prevăzute în această Politică.

 1. Temeiurile legale

Partidul Câmpina Curată prelucreaza datele cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri legale

 • Executarea unui contract, conform art.6 lit.b din Regulamentul GDPR, pentru prelucrarea datelor aferente cererii de adeziune a membrilor sau a contractelor de muncă ale angajaților
 • Îndeplinirea unei obligații legale, conform art.6 lit.c din Regulamentul GDPR, pentru îndeplinirea obligațiilor legale aferente desfășurării activităților specifice partidelor politice
 • Deservirea unui interes public, conform art.6 lit e din Regulamentul GDPR, respectiv acele activități care servesc realizării obiectivelor prevăzute de dreptul constituțional sau dreptul public (de ex. prelucrarea datelor persoanelor care și-au exprimat dreptul de vot cu scopul verificării și identificării fraudelor, strângerea de semnături pentru susținerea candidaților in cazul alegerilor, conform legii)
 • Consimțământul persoanei vizate, conform art.6 lit a din Regulamentul GDPR, în oricare din situațiile în care nu se aplică vreunul din temeiurile enumerate mai sus sau în cazuri expres prevăzute de legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Consimțământul persoanei vizate va fi liber exprimat prin intermediul formularului de consimțământ, dupa o prealabilă informare cuprinsă în acel formular, precum și de pe web site-ul P.C.C. și/sau alte mijloace de informare.

În cazul în care este necesară prelucrarea unor categorii speciale de date (ex. opțiuni politice), persoanele fizice vizate vor beneficia de protecție suplimentară conform legii. Activitatea partidelor politice este considerată de lege ca fiind o activitate de interes public, motiv pentru care este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal în masura în care sunt necesare în scopurile activității noastre politice, fără consimțământul expres al persoanei vizate, dar cu condiția de a se asigura garanțiile corespunzătoare prevăzute de art. 9 din Legea nr.190/2018.

 1. Perioada de retenție a datelor

Datele cu caracter personal colectate de Partidul Câmpina Curată vor fi păstrate:

 • pe toata perioada de derulare a relațiilor cu partidul, plus o perioadă rezonabilă (în funcție de circumstanțe);
 • pe durata prevazută de lege sau stabilită de o autoritate publică, în condițiile legii;
 • în cazul unor dispute sau litigii, până la închiderea acestora, plus o perioadă rezonabilă, în funcție de circumstanțe.

Datele personale colectate în vederea transmiterii de comunicări vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului exprimat de dumneavoastră.

Perioada de retenție se calculează începând cu data de 1 ianuarie a următorului an dupa cel în care a avut loc ultima activitate.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Pentru protejarea și securitatea datelor cu caracter personal, P.C.C. folosește măsuri tehnice și organizatorice adecvate, care asigură protecția, integritatea și confidențialitatea datelor, printre care: întocmirea de proceduri specifice, acces restricționat, programe de securitate.

 1. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

Datele cu caracter personal colectate de P.C.C. vor fi transferate doar în vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute în prezenta politică de confidențialitate și numai în conformitate cu cerințele legale. Furnizorii și colaboratorii noștrii (ex. hosting site, program de gestionare a formularelor de pe site, etc.) asigură confidențialitatea și oferă protecție adecvată datelor cu caracter peronal, în baza unor acorduri semnate cu aceștia. P.C.C. în calitate de operator, nu intenționează să transfere date către  țări din afara Uniunii Europene. În cazul în care transferul către astfel de țări este necesar, Asociația va solicita respectivilor destinatari să protejeze datele conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau altor legi aplicabile.

P.C.C. ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele dumneavoastră sunt protejate în mod adecvat, indiferent de locul în care sunt transferate.

 1. Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
 • Dreptul de acces – puteți solicita operatorului confirmarea că datele dvs. sunt prelucrate și acces la datele respective și la următoarele informații: scopurile și durata prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii cărora au fost sau urmează sa le fie divulgate, existența drepturilor ce vă revin, existența unui proces decizional automatizat, etc.;
 • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere fața de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia
 1. Actualizarea Politicii de Confidențialitate

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Confidențialitate a fost realizată în luna februarie 2022. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.

 1. Modalități de contact

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, ne puteți trimite o cerere scrisă la adresa de e-mail: secretariat@partidulcampinacurata.ro sau prin poșta la adresa sediului P.C.C.. De asemenea, în cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări sau dacă aflați că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați in scris la adresa de mai sus.